มูลนิธิสู้เบาหวาน  ซึ่งเป็นมูลนิธิที่มีเป้าหมายเพื่องานพัฒนาบุคลากรผู้ทำงานบริการผู้เป็นเบาหวาน และงานรณรงค์เพื่อป้องกันโรคเบาหวานด้วยการปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตให้ดีต่อสุขภาพ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “มูลนิธิฯ”) โดยมูลนิธิฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่ามูลนิธิฯ ได้มีการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ท่าน”) ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

1. คำนิยาม
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับท่านซึ่งระบุหรือสามารถระบุตัวตนของท่านได้ ซึ่งมูลนิธิฯได้เก็บรวบรวมไว้ตามที่ได้แจ้งไว้ในนโยบายฉบับนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนดให้เป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหว ซึ่งมูลนิธิฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอน ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนา หรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทําานองเดียวกัน เป็นต้น

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
มูลนิธิฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จําเป็น สําาหรับการให้บริการตามวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานของโครงการฯ และเก็บรวบรวมภายใต้วัตถุประสงค์ที่กําาหนดไว้ ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อย่างเคร่งครัด และ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ มูลนิธิฯ เก็บรวบรวมเป็นข้อมูลทั่วไป และข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านกรอก หรือส่ง หรือ อัพโหลด ผ่านหน้าเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ จะขอความยินยอมจากท่านซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อน หรือขณะที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่เป็นกรณีที่ กฎหมายกําหนด และจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับตามเกณฑ์มาตรฐานความลับของข้อมูลส่วนบุคคล เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอน รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคล
– ข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคล เช่น ชื่อสกุล รูปถ่าย เพศ วันเดือนปีเกิด เลขบัตรประจําตัวประชาชน เป็นต้น

– ข้อมูลในการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์

– ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเข้าใช้งานระบบ เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ (Username) ชื่อบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ เช่น “Line” “Facebook” รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลจากบัญชีสื่อสังคมออนไลน์

– ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่ท่านเข้าใช้บริการ เช่น เวลาเข้าใช้ (Access Time) หมายเลขอุปกรณ์ (Device ID) หรือหมายเลขประจําาเครื่องอื่น ๆ (Unique Identifier) เลขที่อยู่ไอพี (IP Address) ข้อมูลการใช้งานโดยรวมประวัติการใช้งาน การตั้งค่าข้อมูลภาษา ชื่ออุปกรณ์และรุ่น สถานที่และเขตเวลา ผู้ให้บริการเครือข่าย ข้อมูลระบบปฏิบัติการ และระยะเวลาที่ท่านอยู่ในระบบ เป็นต้น

2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
– ข้อมูลสุขภาพพื้นฐานของท่าน เช่น อายุ น้ำหนัก ส่วนสูง ความดันโลหิต รอบเอว ระดับไขมันในเลือด เป็นต้น ข้อมูลอาการและประวัติการเจ็บป่วย โรคประจําตัวของท่าน ประวัติการเจ็บป่วยของคนในครอบครัวหรือญาติ ข้อมูลการใช้ยาหรือการแพ้ยา รายงานที่เกี่ยวกับสุขภาพ ผลการทดสอบจากห้องทดลอง เป็นต้น

– ข้อมูลพฤติกรรมการรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม การออกกําาลังกาย การสูบบุหรี่

– ข้อแนะนำหรือความคิดเห็นของท่าน

3 วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
3.1 มูลนิธิฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการดําเนินงานในพันธกิจต่าง ๆ ของ มูลนิธิฯ เพื่อดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ รวมทั้งเพื่อการวิเคราะห์ ศึกษาวิจัย การวางแผน นโยบายการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในประเทศ หรือการจัดทําสถิติที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์การดําเนินงานของมูลนิธิฯ ตามที่กฎหมายกําาหนด

3.2 มูลนิธิฯ จะบันทึกวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในขณะที่มีการรวบรวมและจัดเก็บ รวมถึงการนำข้อมูลนั้นไปใช้ในภายหลัง และหากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล มูลนิธิฯ จะจัดทําาบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐาน หากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ตามที่เคยได้แจ้งไว้ มูลนิธิฯ จะแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่นั้นให้กับท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบและได้รับความยินยอมก่อนเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย เว้นแต่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามที่กฎหมายกําาหนด

4. ข้อจำกัดในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
4.1 มูลนิธิฯ จะกํากับดูแลไม่ให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่หรือไม่ได้รับมอบหมายนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ เปิดเผย แสดง หรือทําให้ปรากฏในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น นอกเหนือวัตถุประสงค์ที่ได้ขอความยินยอมจากท่าน เว้นแต่การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามที่กฎหมายกําาหนด

4.2 มูลนิธิฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําาหนด เช่น การเปิดเผยต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่กํากับดูแล รวมถึงในกรณีที่มีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย

4.3 มูลนิธิฯ อาจใช้เทคโนโลยีคุกกี้ (Cookies) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เกี่ยวกับการเข้าถึง การใช้งาน หรือการรับบริการผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของมูลนิธิฯ  เพื่อประโยชน์ในการอํานวยความสะดวกแก่ท่านในการเข้าถึง การใช้งาน หรือการรับบริการผ่านเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ

4.4 มูลนิธิฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สามเพื่อประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ เพื่อให้การดําเนินงานของสําเร็จลุล่วงและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนคนไทยและประเทศไทยโดยรวม โดยการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป็นการจําเป็นเพื่อประโยชน์ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ทั้งนี้ มูลนิธิฯ จะกําาหนดให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวมีมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จําเป็นเท่านั้น และดําเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอํานาจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

5. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
5.1 มูลนิธิฯ จะกําาหนดมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้ที่ไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

5.2 มูลนิธิฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จําเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้สําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับมูลนิธิฯ โดยจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ 5 ปี มูลนิธิฯ จะดําเนินการลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกําาหนดระยะเวลาการเก็บดังกล่าวข้างต้นหรือเมื่อหมดความจําเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของโครงการฯ หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอหรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้เพิกถอนความยินยอม เว้นแต่การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามที่กฎหมายกําหนด

6. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูล
มูลนิธิฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงเท่านั้น และต้องขอความยินยอมจากท่านก่อนหรือขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามที่กฎหมายกําหนด หากมูลนิธิฯ จําเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่เก็บจากท่านซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง มูลนิธิฯ จะแจ้งเหตุผลความจําเป็นนั้นให้ท่านทราบและต้องขอความยินยอมในเวลาไม่เกิน 30 วันนับแต่วันเริ่มดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามที่กฎหมายกําหนด

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
7.1 สิทธิ “เพิกถอนความยินยอม” ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เคยให้ไว้แก่ มูลนิธิฯได้ตามที่กฎหมายกําาหนด

7.2 สิทธิในการ “เข้าถึง” ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง และอาจขอให้ มูลนิธิฯ ทําสําเนา ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ตนเอง รวมถึงขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่าน ไม่ได้ให้ความยินยอมได้

7.3 สิทธิ “คัดค้าน” การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง ด้วยเหตุบางประการตามที่กฎหมายกําาหนด

7.4 สิทธิขอให้ “ลบ” โดยขอให้ มูลนิธิฯ ดําเนินการลบ หรือทําลาย หรือทําให้ข้อมูล ส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยเหตุบางประการได้ตามที่กฎหมายกําาหนด

7.5 สิทธิขอให้ “ระงับการใช้” โดยขอให้ มูลนิธิฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองด้วยเหตุบางประการตามที่กฎหมายกําหนด

7.6 สิทธิขอให้ “แก้ไขเปลี่ยนแปลง” โดยขอให้มูลนิธิฯ ดําเนินการให้ข้อมูลส่วน บุคคลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

7.7 สิทธิที่จะร้องเรียน ในกรณีที่ มูลนิธิฯ หรือเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงาน ของมูลนิธิฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

8. การเปิดเผยเกี่ยวกับการดําาเนินการ แนวปฏิบัติและนโยบายที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
8.1 มูลนิธิฯ มีการดําเนินการตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมูลนิธิฯ โดยจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ รวมทั้งหากมีการปรับปรุงแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ก็จะดําเนินการเผยแพร่ผ่านช่องทางดังกล่าว

8.2 การดําเนินการ แนวปฏิบัติ และนโยบายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มูลนิธิฯ ประกาศใช้นี้ จะใช้เฉพาะสําหรับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในโครงการฯ นี้เท่านั้น หากท่านได้ถูกมีการเชื่อมโยง (Link) ไปยังเว็บไซต์อื่นผ่านทางเว็บไซต์ ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ปรากฏในเว็บไซต์อื่นนั้นแยกต่างหากจากเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ ด้วย

9. ช่องทางการติดต่อ
หากท่านต้องการใช้สิทธิใดๆ ที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ระบุไว้ข้างต้น หรือมีคําถามและข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายนี้ ท่านสามารถติดต่อ ได้ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของโครงการฯ ชื่อหน่วยงาน โทรศัพท์ : ………………….. E-mail : …………………………………….

ส่วนต่อไปนี้อาจจะไปวางบนหน้าเว็บไซต์ที่จะปรากฎแสดงเมื่อผู้ใช้งานเข้าใช้งาน“เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดและสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของท่านเองได้ที่ privacy-policy และ cookie-policy

ประกาศนโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)
เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์มูลนิธิฯ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยการเข้าสู่เว็บไซต์และการใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาต ให้มูลนิธิฯ ใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การใช้งานคุกกี้ (Cookie)
คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อมูลเล็กๆ เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่น วัน เวลา ลิงค์ที่คลิก หน้าที่เข้าชม เงื่อนไขการตั้งค่าต่าง ๆ โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ของท่านใน ขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บเพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์การใช้งานบริการทางออนไลน์ โดยจะจําลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของท่านและข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้ากับการใช้งานตามความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ นอกจากนี้คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์ และอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ มูลนิธิฯ อาจขอความยินยอมจากท่านในการนำข้อมูลที่คุกกี้ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในกรณี ดังต่อไปนี้ใช้คุกกี้ เพื่อบันทึกการเข้าเยี่ยมชมและสมัครเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยทําให้ มูลนิธิฯ สามารถจดจําการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้ง่ายขึ้น และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของ มูลนิธิฯ ให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น เพื่ออํานวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และในบางกรณี มูลนิธิฯ จําเป็นต้องให้บุคคลที่สามช่วยดําเนินการดังกล่าว ซึ่งอาจจะต้องใช้อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุกกี้เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

คุกกี้ที่มูลนิธิฯ ใช้อาจแบ่งตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
– คุกกี้ที่จําาเป็นต่อการใช้งาน คุกกี้ประเภทนี้มีความจําเป็นอย่างยิ่งในเว็บไซต์ ซึ่งจะทําให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของโครงการฯได้ทุกส่วน

– คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และวัดผลการทำงาน คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้ มูลนิธิฯ สามารถวัดผลการทำงาน โดยประมวลจํานวนหน้าที่ท่านเข้าเยี่ยมชม ตลอดจนจํานวนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้งานนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้งาน และจะนำผลลัพธ์ไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการและการใช้งานของ ผู้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น

– คุกกี้เพื่อการทำงาน คุกกี้ประเภทนี้ใช้จดจําตัวเลือกต่างๆ ที่ท่านเลือกในขณะใช้งานในเว็บไซต์ เพื่ออํานวยความสะดวกเมื่อท่านกลับเข้ามาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง

– คุกกี้เพื่อการโฆษณา คุกกี้ประเภทนี้จะจดจําาการเข้าหน้าเว็บไซต์ จุดเยี่ยมชมและความสนใจของท่าน ข้อมูลที่ได้นี้จะนำไปประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ และนโยบายทางการตลาดที่เหมาะสม

การปิดการตั้งค่าและจัดเก็บคุกกี้
ท่านสามารถปิดการตั้งค่าคุกกี้ได้ โดยการปรับการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของท่าน แต่ในการปิดการใช้งานคุกกี้จะส่งผลต่อการทำงานของเว็บไซต์นี้ และเว็บไซต์อื่นๆ ที่ท่านเข้าใช้งาน อาจจะมีการปิดใช้งานฟังก์ชันและคุณสมบัติการทำงานบางอย่างของเว็บไซต์นี้ด้วย

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้
นโยบายนี้อาจมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และการให้บริการจริง โดยมูลนิธิฯ จะมีการแจ้งการปรับปรุงนโยบายใหม่บนเว็บไซต์นี้ ดังนั้น มูลนิธิฯ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเสมอ

ช่องทางการติดต่อ
ท่านสามารถติดต่อได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 8.1 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของโครงการฯ มูลนิธิสู้เบาหวาน
โทรศัพท์ : 0-2348-7000 ต่อ 4310
E-mail : fightdiabetesfoundation@gmail.com